ACTUAL PROBLEMS OF AZERBAIJANI STUDIES

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL NAZİRLİYİ
BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
БАКИНСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

MINISTRY OF EDUCATION OF REPUBLIC OF AZERBAIJAN
BAKU SLAVIC UNIVERSITY

AZƏRBAYCANŞÜNASLIĞIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ
Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə
həsr olunmuş XII Beynəlxalq elmi konfransı
(30 aprel 2021-ci il)
BAKI-2021

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АЗЕРБАЙДЖАНОВЕДЕНИЯ
ХII Международной научной конференции, посвящённой
98-ой годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева
(30 апреля 2021 года)
БАКУ-2021

ACTUAL PROBLEMS OF AZERBAIJANI STUDIES
XII International Scientific Conference devoted to

The 98th Birth anniversary of the National Leader Heydar Aliyev
(April 30, 2021)

BAKU-2021

Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, rus, ingilis
Рабочие языки конференции: азербайджанский, русский, английский
Working languages of the conference: Azerbaijani, Russian, English

30 aprel 2021-ci il

Konfransın açılışı 10:00
Bölmə iclasları (proqram üzrə) 11:15
Konfransın bağlanışı. Bölmə rəhbərlərinin hesabatı 14:00

30 апреля 2021 года

Открытие конференции 10:00
Секционные заседания (в соответствии с программой) 11:15
Закрытие конференции. Отчет руководителей 14:00

April 30, 2021

Opening of the conference 10:00
Section meetings (according to the schedule) 11:15
Closing the conference. Report of section leaders 14:00

Konfransın proqramını yüklə (PDF)
Скачать программу конференции (PDF)
Download the program of the conference
(PDF)


Konfrans MS Teams platforması üzərindən onlayn baş tutacaq.
Конференция пройдет онлайн на платформе MS Teams.
The conference will be held online on the MS Teams platform.

Enter to: Plenar iclas / Пленарное заседание / Plenary session 10:00 – 11:10


Enter to link: / I bölmə / Секция 1 / Section 1 / 11:15 – 13:55


Enter to link: / II bölmə – Секция 2 – Section 2 / 11:15 – 13:55

Enter to link:
/ III bölmə – Секция 3 – Section 3 / 11:15 – 13:55

Enter to link: / IV bölmə – Секция 4 – Section 4 / 11:15 – 13:55


Enter to link: / V bölmə – Секция 5 – Section 5 / 11:15 – 13:55

Enter to link:
/ VI bölmə – Секция 6 – Section 6 / 11:15 – 13:55

Enter to link:
/ VII bölmə – Секция 7 – Section 7 / 11:15 – 13:55

Enter to link:
Konfransın bağlanışı | Закрытие конференции | Closing the conference 14:00 – 15:00

Konfransa qoşulmaq üçün yuxarıda göstərilən müvafiq linkə daxil olmağınız kifayətdir. Bu zaman Sizin qarşınızda aşağıda göstərilən formada pəncərə açılacaqdır. Adınızı və soyadınızı tam şəkildə daxil edib kameranı aktiv etdikdən sonra konfransa qoşula bilərsiniz.
Texniki problemlə qarşılaşdığınız zaman aşağıdakı telefon nömrəsi ilə Whatsapp üzərindən Nurlan müəllimə müraciət edə bilərsiniz +994506430293

Чтобы присоединиться к конференции, вам просто нужно перейти по соответствующей ссылке, указанной выше. В этот момент перед вами откроется окно в форме, показанной ниже. После того, как вы ввели полное имя и фамилию и активировали камеру, вы можете присоединиться к конференции.
Если вы столкнитесь с технической проблемой, тогда можете связаться со специалистом через WhatsApp по данному номеру телефона +994506430293

To join the conference, you simply need to click on the appropriate link above. At this point, a window will open in front of you in the form shown below. Once you have entered your full name and activated the camera, you can join the conference.
If you encounter a technical problem, then you can contact a Cyber specialist via WhatsApp at this phone number +994506430293

Nəzərə alın! Обратите внимание! Take a notice!
Sosial şəbəkədə paylaşın: